Styczeń

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Styczeń Abyśmy byli wierni łasce, jaką otrzymali nasi Fundatorzy, łasce, w... Za nasze Zgromadzenie, aby w ciągu tego roku Zmartwychwstały Pan...
2 / Styczeń Abyśmy poznali, że pewne prawdy, są szczególnie ważne dla naszego... Za Kościół św., Ojca Świętego i za naszego biskupa diecezjalnego
3 / Styczeń Abyśmy byli przekonani, że miłość Boża do nas jest miłosierna... Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych oraz o powołania do...
4 / Styczeń Abyśmy poznali, że jesteśmy niczym, niczego nie posiadamy i bez... Za naszą Ojczyznę i za rządzących
5 / Styczeń Abyśmy poznali, że pociąga nas zło, jesteśmy grzesznikami, Bóg jednak... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego
6 / Styczeń OBJAWIENIE PAŃSKIE, uroczystość Za Siostry Zmartwychwstanki w rocznicę założenia Ich Wspólnoty
7 / Styczeń Abyśmy poznali, że umieramy samym sobie, gdy wraz z Jezusem... Za byłych alumnów naszego Niższego Seminarium w Poznaniu i ich...
8 / Styczeń Abyśmy poznali, że moc Ducha formuje w nas Chrystusa i... O większą wierność naszym ślubom zakonnym i duchowi naszych Założycieli
9 / Styczeń Abyśmy byli przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy żyli razem,... O wierność charyzmatowi i tradycji naszej Wspólnoty
10 / Styczeń Abyśmy byli przekonani, że Bóg powołał nas, abyśmy byli wspólnotą,... Za Kościół św., za Ojca św., i za biskupów diecezji,...
11 / Styczeń Abyśmy byli przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy razem pracowali... Za nasze Zgromadzenie i przełożonych, zwłaszcza za naszego przełożonego lokalnego
12 / Styczeń Abyśmy razem pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa poprzez nasze osobiste świadectwo,... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za wszystkich,...
13 / Styczeń Abyśmy poznali, że dla zmartwychwstania społeczeństwa potrzeba, abyśmy budowali i... Za naszą Ojczyznę, o pokój i dobrobyt
14 / Styczeń Abyśmy byli przekonani, że dla nas, zmartwychwstańców, Maryja jest we wszystkim... O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających
15 / Styczeń Abyśmy poznali, że Bóg kocha każdego z nas osobiście miłością bezwarunkową. Za naszych zmarłych rodziców, współbraci i dobroczyńców oraz za tego,...
16 / Styczeń Abyśmy poznali, że zbawczy plan dla każdego z nas, został... Za wszystkich zaangażowanych w apostolacie realizowanym przez Wydawnictwo Alleluja
17 / Styczeń Abyśmy poznali, że poprzez tę właśnie tajemnicę paschalną jesteśmy pojednani... Za zaangażowanych w katechizację i duszpasterstwo młodzieżowe
18 / Styczeń Abyśmy uznali, że nasze osobiste uczestniczenie w misterium paschalnym rozpoczyna... Za naszych kleryków, juniorystów, nowicjuszy i postulantów oraz za ich formatorów
19 / Styczeń Abyśmy uznali, że nasze nawrócenie jest rzeczywistością dynamiczną, procesem trwającym... Za duszpasterzy powołaniowych oraz o powołania do naszego Zgromadzenia
20 / Styczeń Abyśmy przez całe życie poznawali najbardziej fundamentalny fakt naszego istnienia:... Za wszystkich zaangażowanych w pracę rekolekcyjną
21 / Styczeń Abyśmy doświadczyli własnej nicości bez Boga, poznali nędzę naszej odziedziczonej... Za wszystkich pracujących w apostolacie parafialnym
22 / Styczeń Aby znajomość naszej nicości, nędzy i zepsucia prowadziła nas do... Za wszystkich pracujących w apostolacie wychowania
23 / Styczeń Aby ponowne doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga prowadziło nas do uświadomienia... Za naszą kurię generalną, kurie prowincjalne i regionalną
24 / Styczeń Abyśmy, jako zmartwychwstańcy usiłowali dawać świadectwo tej właśnie przemieniającej sile... Za prowincjalne i regionalne komisje oraz za nasze komisje międzynarodowe
25 / Styczeń Abyśmy pozwolili, by Boża miłość pokonała wszelkie obawy i uleczyła... Za Kościół św., za Ojca św.
26 / Styczeń Abyśmy w naszym życiu apostolskim przynaglali innych do odnowy własnego... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego
27 / Styczeń Abyśmy, w naszych apostolatach głosili misterium paschalne poprzez przepowiadanie i... Za naszą Ojczyznę i rządzących
28 / Styczeń Abyśmy głosili misterium paschalne przez staranne przygotowanie obchodów liturgii Triduum... Za naszych braci na misjach: w Boliwii, Brazylii, Bułgarii, Tanzanii...
29 / Styczeń Abyśmy poznali historię zbawienia jako ciągłe objawianie się Bożej miłości... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
30 / Styczeń Abyśmy umieli dostrzec, że również dziś Bóg nadal objawia swoją... Za naszych zmarłych braci i dobroczyńców oraz za wszystkich wiernych...
31 / Styczeń Abyśmy poznali Bożą miłość, która w sposób szczególny objawiła się... O wierność naszemu charyzmatowi, naszym ślubom zakonnym i duchowi naszych...