Kwiecień

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Kwiecień Abyśmy byli świadomi, że wierne zachowanie ubóstwa jest ważnym elementem... Abyśmy na wszystkich poziomach formacji położyli większy nacisk na miłość...
2 / Kwiecień Aby, chociaż Zgromadzenie jako całość ma prawo posiadać dobra materialne,... Abyśmy w naszym podejściu do powołań nie koncentrowali się na...
3 / Kwiecień Aby w praktyce ubóstwa Zgromadzenie kierowało się wartościami ewangelicznymi i... Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój
4 / Kwiecień Abyśmy dobra doczesne używali dla dobra Ludu Bożego, a zwłaszcza... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego
5 / Kwiecień Abyśmy głosili Jezusową Dobrą Nowinę ubogim, że przyszedł On, by... Abyśmy, jako wspólnota, potrafili gorliwie odpowiedzieć na wołanie ubogich
6 / Kwiecień Abyśmy, ponieważ Zgromadzenie uczestniczy w misji Jezusa, potrafili odpowiedzieć tym... O łaskę świadomości Misterium Paschalnego przy każdym uczestnictwie w Eucharystii
7 / Kwiecień Abyśmy poddawali regularnej ocenie nasze apostolskie zobowiązania, by określić czy... Aby miłość do Boga, do siebie nawzajem i do ludzi,...
8 / Kwiecień Abyśmy byli głęboko zainteresowani zagadnieniami sprawiedliwości społecznej jako członkowie Zgromadzenia,... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców oraz rodziców i krewnych
9 / Kwiecień Abyśmy uwrażliwiali naszą świadomość społeczną i występowali przeciw wszelkim formom... O większą wierność naszym ślubom zakonnym oraz duchowi naszych Założycieli
10 / Kwiecień Aby gorliwość w pracy była wyrazem naszego ubóstwa w duchu (art. O większe docenianie charyzmatu naszej Wspólnoty
11 / Kwiecień Abyśmy wykluczyli podejmowanie jakiejkolwiek pracy jedynie dla zysku, pamiętając słowa... Abyśmy, jako zmartwychwstańcy, byli ludźmi, którzy nie tylko rozważają Misterium...
12 / Kwiecień Abyśmy nie oceniali wartości naszych braci ani naszej własnej według... Aby, zgodnie ze swoim charyzmatem nasze Zgromadzenie, głosiło Misterium Paschalne...
13 / Kwiecień Abyśmy uznali, że marnotrawienie czasu, brak troski o dobro wspólne... O zdrowie, wzrost duchowy i we wszystkich innych intencjach członków...
14 / Kwiecień Abyśmy uznali, że wszystko, co osiągamy dzięki własnym staraniom, albo... Abyśmy wzrastali w zaufaniu, akceptacji i wspieraniu się wzajemnym w...
15 / Kwiecień Aby ubóstwo nie było dla nas pretekstem do zaniedbania obowiązku... Aby modlitewna refleksja nad naszym charyzmatem pomogła nam rozpoznać głos...
16 / Kwiecień Aby nasza praktyka sprawiedliwości społecznej obejmowała zachowanie prawa cywilnego, kiedy... O świadomość tego, że jesteśmy zakonnikami w Kościele; za Kościół św.
17 / Kwiecień Abyśmy uznali, że korzystanie z przywilejów klasowych i stanowych, aby... Za naszych przełożonych na poziomie generalnym, prowincjalnym i regionalnym, a...
18 / Kwiecień Abyśmy poprzez ślub posłuszeństwa zjednoczyli się w duchu z Chrystusem,... Za przełożonego generalnego, "ojca całego Zgromadzenia"
19 / Kwiecień Aby Chrystus był dla nas najdoskonalszym wzorem posłuszeństwa (art. 40) Abyśmy, poprzez nasze własne życie i przez naszą miłość we...
20 / Kwiecień Abyśmy natchnieni przykładem Chrystusa, za łaską Ducha Świętego ofiarowali swoją... Aby nasi przełożeni, byli uznawani jako odpowiedzialni za swoje wspólnoty...
21 / Kwiecień Abyśmy przez nasz ślub posłuszeństwa byli posłuszni poleceniom swoich właściwych... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego
22 / Kwiecień Abyśmy, poprzez ślub posłuszeństwa oddali się całkowicie poprzez Zgromadzenie do... Za członków naszych wspólnot lokalnych, aby wspomagali się nawzajem w...
23 / Kwiecień ŚW. WOJCIECHA, Patrona Polski Za członków naszych wspólnot lokalnych, aby starali się obdarzać nawzajem...
24 / Kwiecień Aby wierność ślubowi ubóstwa wzmocniła więzy naszego życia wspólnotowego (art. Za kurię generalną, kurie prowincjalne i kurię regionalną
25 / Kwiecień Aby nasz ślub ubóstwa był odpowiedzią na zaproszenie Chrystusa do... O ciągły wzrost życia modlitwy w naszym Zgromadzeniu
26 / Kwiecień Aby nasze poświęcenie się przez ślub ubóstwa służyło jako znak... O otwartość i uczciwość pomiędzy członkami naszego Zgromadzenia, zwłaszcza w...
27 / Kwiecień Abyśmy dążyli do doskonałego posłuszeństwa, w którym usiłujemy pełnić wolę... Za nasze miesięczne dni skupienia, aby były owocnym źródłem właściwych...
28 / Kwiecień Abyśmy ze wzrostem naszej wiary rozpoznawali, że Duch Święty mówi... O ciągłą współpracę pomiędzy prowincjami i regionami na polu, zarówno...
29 / Kwiecień Abyśmy rozpoznali, że Duch Święty mówi do nas przez osobiste... Za wszystkich pracujących w formacji, za kierowników formacji oraz o...
30 / Kwiecień Abyśmy rozpoznali, że Duch Święty przemawia do nas, przez wymagania... Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych, a zwłaszcza za naszego...